top of page

Gweithgareddau Grwpiau Partner yn Yr Ardd Grog

ART
puppet soup childrens theatre
puppet logo.png

Mae Cawl Pypedau yn gwmni theatr sy' wedi ennill gwobrau pum seren am eu gwaith yn creu 'Pypedau i Bawb'.

Mae Cawl Pypedau yn perfformio sioeau mewn theatrau bach a mawr, ysgolion, ardaloedd cymunedol, lleoliadau gwledig a llawer gŵyl.

Rydym yn addysgu sut i drin pypedau ac yn cynnal gweithdai proffesiynol i unigolion, grwpiau ac   ysgolion-wyneb i wyneb ac ar-lein.

carad.jpg

CARAD Rhayader

Mae CARAD Rhaeadr yn hwb creadigol sy'n meithrin ac arddangos treftadaeth ddiwylliannol a chymdeithasol cyfoethog yr ardal. Mae hefyd yn dathlu'n hardal gwledig a'r bywyd gwyllt sy'n perthyn iddo. Ein nôd yw creu cymuned sy'n ddiwylliannol fywiog a gwydn.

WELLBEING
Fantasy boardgame
GAMES FOR WELLBEING.jpg

Rydyn ni'n brosiect cymunedol wedi ei leoli yn Llanidloes sy'n anelu at greu hwyl a digwyddiadau cymdeithasol trwy gynnal nosweithiau gemau bwrdd.

Ymunwch â ni er mwyn chwarae gemau bwrdd a chardiau!

Carers with Childen
CREDU.png

Adeiladu cefnogaeth ar gyfer gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion o fewn ein cymunedau, gwasanaethau a sefydliadau. Rydym yn gweithio gyda gofalwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth, cydnabyddiaeth a chefnogaeth o ofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion o fewn ein cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus e.e. ysgolion, y sector iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a'r sector tai yn ogystal ag elusennau a chyflogwyr.

grow cook share.jpeg

Grow Cook Share

Local Powys charities, Cultivate and Powys Association of Voluntary Organisations, are jointly facilitating a new food network in Powys called Grow Cook Share - Food for Life Get Togethers. The project is funded by the Soil Association - the nature friendly food and farming charity. The network is helping to link up projects such as the Hanging Gardens to collaborate on projects sharing the same values.

HEALTHY FOOD
WILDLIFE
Danny Hodgson from Handpowered scything small.jpg

Danny Hodgson and Helene Ducrotoy from handpowered.co.uk

Handpowered teach rural skills such as scything, hedgelaying, coppicing, drystone walling, greenwood-working and taditional craft making. We also offer to do these skills for you, so if you want your lawn mown by scythe, your weeds cut back or your hedge layed, get in touch. All of the work is done using hand-tools only, using traditional ancient knowledge. We are dedicated to running a sustainable business and have experience in conservation and ecology, which means all of their work is guided by sound, ecological principles.

Montgomeryshire bat group building shelters

Montgomeryshire Bat Group

Mae Grŵp Ystlumod Sir Drefaldwyn yn garfan bach o wirfoddolwyr sy'n ymroddedig yn eu

 nôd o helpu ystlumod yn y rhan yma o Ganolbarth Cymru. Rydym yn bartneriaid i'r Bat Conservation Trust (BCT)

making welsh hay logo.png

Gwneud Gwair Cymreig

The Welsh Hay project aims to create, protect and reinstall value to hay meadows habitats. Since the industrialisation of agriculture hay meadows have increasingly become relics of the farmland ecosystem, yet their value for ecosystem services can not be overlooked. Meadows have huge capabilities to store carbon from the atmosphere as biomass, both above and below ground, they support a plethora of biodiversity, from microorganisms to insects to birds and mammals.

MWT Logo.jpg

Montgomeryshire Maldwvn

Yn diogelu bywyd gwyllt ac ardaloedd gwyllt, yn addysgu, dylanwadu ac yn grymuso pobl. Yn helpu i sicrhau dyfodol llawer cynefin a rhywogaeth pwysig, fyddai fel arall yn cael eu colli.

 

Ni yw prif elusen cadwraeth sir Drefaldwyn. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda 45 Ymddiriedolaeth Natur ar draws yr UD er mwyn creu amgylchedd, sydd yn gyfoethog mewn bywyd gwyllt, y gallwn ni i gyd fwynhau.

coed cymru 2.jpeg
Bumblebee on yellow flower
Beekeepers
Man and Child in Field of Flowers
coed cymru-01.png

Coed Cymru yw prif fudiad coetir Cymru, a'n nôd yw gwella coedwigoedd Cymru. Mae ein staff ar gael i gynnig cyngor a chefnogaeth ar gynlluniau arloesol a grantiau cyllid.

Rydym yn rhoi ymchwil ar waith ac mae ein prosiectau ym maes datblygu coed yn galluogi cyd-weithio rhwng busnesau trin pren a busnesau coetir, yn gwella grym economaidd a pherfformiad  coed a phren Cymru. 

Cyfeillgar i wenyn

Mae gwenyn, glöynnod byw a pheillwyr eraill yn rhan anatod o'r amgylchedd. Oherwydd amrywiol ffactorau mae eu niferoedd wedi lleihau ac mae ein peillwyr mewn trafferth mawr. Y newydd da yw eich bod chi'n gallu heplu . Wrth i chi fod yn gyfeillgar i wenyn fe fydd y peillwyr yn cael yr hyn mae nhw angen i oroesi a ffynnu. Trwy weithio gydag eraill fe allwn wneud Cymru yn wlad cyfeillgar i beillwyr. Rydym yn fenter wedi ei anelu at gymunedau a sefydliadau cymunedol, ysgolion, cyrff cyhoeddus, cynghorau tref a chymuned, busnesau, prifysgolion a cholegau, mannau addoli .....a mudiadau eraill ledled Cymru.

Montgomery Bee Keepers Association

Rydyn ni'n grŵp cyfeillgar ac anffurfiol o wenynwyr sydd ag un peth yn gyffredin, sef cadw gwenyn mêl a dysgu amdanynt. Mae MBKA yn gymdeithas sy'n gwasanaethu yr hen Sir Drefaldwyn ym Mhowys, Cymru ac mae'n gysylltiedig â Chymdeithas Gwenynwyr Cymru a Chymdeithas Gwenynwyr Prydain. 

LDG

Mae Llanidloes Di-Garbon yn grŵp cymunedol anwleidyddol lleol sy'n ceisio, mewn partneriaeth â phobl sy'n byw a gweithio yn Llanidloes a'r ardal, archwilio i mewn i a chynyddu dealltwriaeth o'r effaith mae'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol yn cael yn lleol a gweithredu'n ymarferol lle mae'n briodol.

River Severn Long Bridge

Her Plastig Cymunedol y Rotari. Galluogi pob aelod o'r gymuned i leihau'r plastig sy'n mynd i mewn i'r môr trwy leihau'r ffynhonnel wreiddiol.

Gyrru Neges Mewn Potel – prosiect ledled y gymuned i leihau'r gwastraff plastic yn môr trwy fynd i'r afael â phroblem sbwriel a phlastic ar hyd ein afonydd gan ddechrau gyda'r Afon Hafren, sef yr afon hiraf ym Mhrydain. 

Elans Valley out buildings
elan links.png

Mae Cwm Elan yn ardal arbennig iawn gyda thirwedd, stori ac hanes unigryw. Mae Elan Links yn fudiad,wedi ei ariannu gan Gronfa'r Loteri Genedlaethol, sy'n anelu at ddiogelu ei threftadaeth a chynnig hwb i'r cyfleoedd fydd ar gael yng Nghwm Elan yn y dyfodol.

GROWING & GARDENING
Flowers

Ffrwythau, llysiau, blodau a phlanhigion ffres yn cael eu tyfu yma yng Nghanolbarth Cymru .Yn darparu bwyd a blodau i feithrin y corff a'r enaid. 

Rydym yn fusnes garddio cymunedol sy'n ymdrechu i wella lles tymor hir y boblogaeth a'r planed trwy weithio mewn modd agroecolegol ac adfywiol. Rydym am greu systemau amrywiol fydd yn adeiladu bioamrywiaeth ac yn cryfhau ein cymunedau

bottom of page